נוהל הגשת בקשות להקלה

במסגרת חוק התכנון והבניה והתקנות הנלוות, קיימת האפשרות להגיש בקשות להקלה לפי מגוון הנושאים המפורטים התקנות סטייה ניכרת.

להלן ההליכים שיש לנקוט עמ"נ להגיש בקשה מסוג זה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
כעיקרון ההליך למימוש הגשת הבקשה, מורכב משני רבדים עיקריים, הראשון הוא פירוט מהות ההקלה המבוקשת בהתאם למגוון התחומים המנויים בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב, 2002 כאמור.
הרובד השני הוא ידוע הציבור על מהות הבקשה באופן שנקבעו בחוק ע"פ ההנחיות שיפורטו להלן.

מפרט המסמכים ואופן עריכתם בבקשה להיתר להקלה

  1. במסמך הבקשה להיתר, טופס 1 תקנה 2 (א) (גרמושקה), יפורט באופן מילולי מדויק מהות ההקלה/אות בטבלה המיועדת לכך.
  2. חלק הבניין המהווה סטייה מהראות התכנית, אותו מבקשים לאשר בהקלה, יסומן במסגרת בצבע אדום עם קו בעובי 2מ"מ, הן ע"ג כל התכניות והן בחזיתות ובחתכים.
  3. יש להבטיח כי קיים שוני במפרט הקו המסמן את מרווחי הבניה, לבין קו מסגרת תחום החלק המבוקש להקלה. 

אופן ידוע הציבור על מהות ההקלה

  1. עם הגשת הבקשה להקלה, או בעת בירור הליכי קידום בקשה מסוג זה, יש לקבל מנציג הוועדה המקומית רשימת הנכסים הגובלים לנכס בו מבוקשת ההקלה.
  2. מבקש ההיתר יפעל לקבלת נסחי רישום מעודכנים לרשימת הנכסים כאמור.
  3. מבקש ההיתר ימציא לוועדה פירוט כתובות בעלי הנכסים המנויים בנסחי הרישום של הנכסים הגובלים מתוך מרשם האוכלוסין. כ"כ פירוט המחזיקים בנכסים הגובלים.
  4. המבקש ימציא לוועדה מעטפות פתוחות שעל גביהן מודפסים בעלי הנכסים והמחזיקים עם כתובתם ע"פ הרשימה כמפורט בסעיף 3 לעיל. המעטפות תהינה מבוילות למשלוח  בדואר רשום.
  5. המבקש יפרסם על חשבונו את נוסח הבקשה להקלה בשני עיתונים יומיים ובמקומון אחד את נוסח הבקשה כפי שהוגדר עניין הפרסום בחוק התכנון והבניה. עותק מהפרסומים יומצא לוועדה לאחר פרסומם.
  6. הבקשה להקלה תובא לדיון במסגרת וועדת המשנה של הוועדה המקומית, במועד כינוסה הקרוב ביותר, בחלוף 14 יום ממועד פרסום ההקלה בעיתונים.

מובהר בזאת כי רשימת הנכסים הגובלים, יכול שתכלול גם נכסים שאינם בגבול משתוף עם נכס מבקש ההקלה, ואולם הם עשויים להיות נפגעים מאישור הבקשה, לפי שיקול דעתו של מהנדס הוועדה.