אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה - כרכור

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

ביום ה' 21/03/2019 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה חופשת פורים

אושרה תכנית כוללנית 353-0138586
להלן מסמכי התכנית:
הוראות תכנית מתאר כוללנית
הוראות תכנית
תשריט מצב מוצע

הטמעת הנחיות בתהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק:
תהליך מידע להיתר
החל מיום 3.4.2016, נכנס הליך המידע לתוקף באופן מלא ומחייב לרבות שימוש במערכת "רישוי זמין"  של מנהל התכנון.
לפיכך כל בקשה למידע שתוגש ממועד זה ואילך מחויבת בהגשה בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין.
תהליך בקשה להיתר
החל מיום 3.4.2016, יש להגיש בקשה להיתר בדרך מקוונת, לבקשות שניתן לגביהן מידע לאחר 3.4.2016.
למידע נוסף ניתן לפנות בקישור המצ"ב ולהנחיות באתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובניה http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RishuyZamin.aspx


לקראת היערכות לרפורמה תיקון 101 מזמינה הוועדה, את ציבור המתכננים להגיש בקשות להיתר בצורה מקוונת, נא לשלוח מייל הודעה לרכז הרישוי על ההגשה.

החלטת ועדת המשנה להתנגדויות לתכנית מתאר

mainpic

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.